Chào mừng trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000234073
 Hôm nay :   75       
 Hôm qua :    118       
 Tất cả:   234073       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
I. KHỐI HỌC MẦM MON
 
 1-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Sơn Giang Mã PMIS: 54561302
 Địa chỉ:   Sơn Giang - Sông Hinh
 Điện thoại:   0985332122
 Thư điện tử:   mg.dlsongiang.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non thị trấn Hai Riêng Mã PMIS: 54561305
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   0983085311
 Thư điện tử:   mg.dlhr.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Hoa Mai Mã PMIS: 54561301
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   0918974454
 Thư điện tử:   mg.hoamai.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Đức Bình Tây Mã PMIS: 54561303
 Địa chỉ:   Đức Bình Tây - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   mnducbinhtay.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Đức Bình Đông Mã PMIS: 54561304
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   01662785268
 Thư điện tử:   mg.dldbd.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Ly Mã PMIS: 54561202
 Địa chỉ:   Ea Ly - Sông Hinh
 Điện thoại:   0976394501
 Thư điện tử:   mg.ealy.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Lâm Mã PMIS: 54561203
 Địa chỉ:   Ea Lâm - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   mg.ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Sông Hinh Mã PMIS: 54561205
 Địa chỉ:   Sông Hinh - Sông Hinh
 Điện thoại:   0978542908
 Thư điện tử:   songhinh.mg.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Bia Mã PMIS: 54561206
 Địa chỉ:   Ea Bia - Sông Hinh
 Điện thoại:   0979074239
 Thư điện tử:   mg.eabia.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Trol Mã PMIS: 54561207
 Địa chỉ:   Ea Trol - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   mg.eatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Bar Mã PMIS: 54561201
 Địa chỉ:   Ea Bar - Sông Hinh
 Điện thoại:   0986224644
 Thư điện tử:   mg.eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Bá Mã PMIS: 54561204
 Địa chỉ:   Ea Bá - Sông Hinh
 Điện thoại:   0982008887
 Thư điện tử:   mg.eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
II. KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Sông Hinh Mã PMIS: 54561402
 Địa chỉ:   Sông Hinh - Sông Hinh
 Điện thoại:   01696578717
 Thư điện tử:   th.songhinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocsonghinh-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Đức Bình Đông Mã PMIS: 54561401
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0982821853
 Thư điện tử:   th.ducbinhdong.pgdsonghinh@phuyen.edu  
 Website:  http://tieuhocducbinhdong-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Bar Mã PMIS: 54561404
 Địa chỉ:   Ea Bar - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   th.eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceabar-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Bá Mã PMIS: 54561405
 Địa chỉ:   Ea bá - Sông Hinh
 Điện thoại:   0986282594
 Thư điện tử:   th.eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceaba-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Bia Mã PMIS: 54561406
 Địa chỉ:   Ea Bia - Sông Hinh
 Điện thoại:   0988089104
 Thư điện tử:   th.eabia.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceabia-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Lâm Mã PMIS: 54561407
 Địa chỉ:   Ea Lâm - Sông Hinh
 Điện thoại:   0987481662
 Thư điện tử:   th.ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocealam-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Hồ Mã PMIS: 54561403
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0979133494
 Thư điện tử:   th.eaho.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceaho-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Trol Mã PMIS: 54561408
 Địa chỉ:   Ea Trol - Sông Hinh
 Điện thoại:   0978402452
 Thư điện tử:   th.eatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceatrol-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 1 Mã PMIS: 54561409
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   01687886014
 Thư điện tử:   th.hairieng1.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhochairieng1-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 2 Mã PMIS: 54561410
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   0978218135
 Thư điện tử:   th.hairieng2.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhochairieng2-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Đức Bình Tây Mã PMIS: 54561411
 Địa chỉ:   Đức Bình Tây - Sông Hinh
 Điện thoại:   0988856311
 Thư điện tử:   th.ducbinhtay.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocducbinhtay-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Tân Lập Mã PMIS: 54561413
 Địa chỉ:   Ea Ly - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   th.tanlap.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoctanlap-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Sơn Giang Mã PMIS: 54561412
 Địa chỉ:   Sơn Giang - Sông Hinh
 Điện thoại:   0986361034
 Thư điện tử:   th.songiang.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocsongiang-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
III. KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  Trường THCS Đức Bình Mã PMIS: 54561502
 Địa chỉ:   Đức Bình Tây - Sông Hinh
 Điện thoại:   0987692582
 Thư điện tử:   ducbinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ducbinh-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Trol Mã PMIS: 54561503
 Địa chỉ:   Ea Trol - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   bteatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://eatrol-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Bá Mã PMIS: 54561506
 Địa chỉ:   Ea Bá - Sông Hinh
 Điện thoại:   01292618365
 Thư điện tử:   eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://eaba-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trường THCS Tố Hữu Mã PMIS: 54561509
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0983023550
 Thư điện tử:   tohuu.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tohuu-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Bar Mã PMIS: 54561511
 Địa chỉ:   Ea Bar - Sông Hinh
 Điện thoại:   01665975065
 Thư điện tử:   eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Ly Mã PMIS: 54561510
 Địa chỉ:   Ea Ly - Sông Hinh
 Điện thoại:   0932555778
 Thư điện tử:   EaLy.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ealy-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường THCS Sông Hinh Mã PMIS: 54561505
 Địa chỉ:   Sông Hinh - Sông Hinh
 Điện thoại:   0967177080
 Thư điện tử:   songhinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://songhinh-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trường THCS Đức Bình Đông Mã PMIS: 54561504
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0983129022
 Thư điện tử:   ducbinhdong.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ducbinhdong-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trường THCS Trần Phú Mã PMIS: 54561508
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   01655461879
 Thư điện tử:   tranphu.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tranphu-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Lâm Mã PMIS: 54561507
 Địa chỉ:   Ea Lâm - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ealam-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
Địa chỉ :03 Trần Hưng Đạo - TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Điện thoại :0573858120-Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh