Đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho ngành Giáo dục huyện Sông Hinh, từng bước xóa khoảng cách trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy